Biznes, Firma, E-biznes

Restrukturyzacja firmy – jak uniknąć bankructwa?

Restrukturyzacja firmy obejmuje wiele czynności zmierzających do wyciągnięcia jej z kłopotów finansowych. Przeprowadzana jest ona zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, którego ustawowym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Kiedy można rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne? Kto nie może zostać nim objęty?

Restrukturyzacja firmy – kogo dotyczy?

Poprawa płynności finansowej firmy i stworzenie jej warunków do dalszego rozwoju możliwe jest w drodze tzw. restrukturyzacji. Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne. Definiuje ona postępowanie restrukturyzacyjne poprzez określenie jego celu, którym jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a jeśli przeprowadzone jest ono w trybie postępowania sanacyjnego – przez przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy ekonomicznej dłużnika i umożliwiających mu przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań.

Restrukturyzacja firmy – dla kogo?

Przeprowadzanie restrukturyzacji firmy w oparciu o przepisy prawa upadłościowego możliwe jest w stosunku do następujących podmiotów:

  • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że postępowanie restrukturyzacyjne może także dotyczyć:

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoi majątkiem;
  • wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne (https://wierzbicki.dris.pl/restrukturyzacje/) może być prowadzone w stosunku do dłużnika:

  • niewypłacalnego;
  • zagrożonego niewypłacalnością.

Jak rozumieć niewypłacalność dłużnika? Niewypłacalnym dłużnikiem jest ten, kto utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań tzn. opóźnia się w wykonywaniu swoich zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający trzy miesiące. Jeżeli dłużnik jest zaś osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej także wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość jego majątku. Taki stan musi się utrzymywać przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.

Kim jest zaś dłużnik zagrożony niewypłacalnością? W myśl przepisów jest nim dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Jeżeli zatem w firmie dojdzie do niewypłacalności lub okoliczności wskazują, że jest ona nią zagrożona, wówczas może zostać złożony wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Author Image
admin